Saksliste til ekstraordinært felles medlems- og årsmøte i Sandsøy elgvald og grunneierlaget.

Alle medlemmer av grunneierlaget og elgvaldet er velkommen til møtet lørdag 13. april, kl 12 på Huset. 

Sak 1: Merknader til innkalling og godkjenning av saksliste.

Sak 2: Valg av møteleder og protokollfører.

Sak 3: Valg av underskrivere av protokoll.

Sak 4: Opptelling av stemmeberettige

 

Sak 5: Forslag til vedtekter i nye Sandsøy Grunneierlag:

§1 Sandsøy grunneierlag (senere kalt grunneierlaget) er en sammenslutning av grunneiere.

Medlemmene har begrenset ansvar. Grunneierlaget har vekslende medlemstall og vekslende kapital.

§2 Formål og arbeidsfelt.

Lagets formål er å samle grunneiere og rettighetshavere for i fellesskap å forvalte småvilt- og storviltjakt samt annen utmarksressurs (som for eksempel beitebruk) på en langsiktig og bærekraftig måte til det beste for området og den enkelte.

Laget kan også arbeide for andelseiernes interesser i saker som angår friluftsliv, naturvern og arealplansaker.

Grunneierlaget skal også arbeide for å tilfredsstille befolkningens rekreasjonsbehov i utmark.

Elgvaldet

Elgvaldets formål er å forvalte en bærekraftig elgstamme på Sandsøy. Det anslåes at biologisk bæreevne er 1 elg pr. kvadratkilometer. Antallet vinterbeitene elg bør da være rundt 10-11 dyr. Forvaltningen skal baseres på "sett elg"-skjema, elgtelling og løpende observasjoner fra jegere og fastboende.

§3 Grunneierlagets område er på Sandsøy og omfatter medlemmenes samlede inn- og utmarkseiendommer.

Medlem av grunneierlaget kan alle bli som eier minimum 15 dekar utmark eller 25 dekar til sammen av inn- og utmark.

Grunneiere med mindre tellende jaktbart areal enn nevnt ovenfor, kan søke styret om medlemskap. De vil da få samme rettigheter gjeldende jakt og utbytte fra jakta som et fullverdig medlem, men vil ikke ha stemmerett.

 Ved flere eiere av en eiendom, må der utpekes en kontaktperson. 

§4 Innmelding og utmelding.

Innmelding og utmelding må gjøres skriftlig via mail eller post til styret. Både innmelding og utmelding trer i kraft ved påfølgende jaktår. (Jaktåret starter 1. april).

Medlemmer med stemmerett er pliktig til å motta valg til alle ombud innen grunneierlaget. En har rett til å frasi seg ombud for like lang periode som en har fungert.


§5 Styret.

Grunneierlaget ledes av et styre på fem medlemmer. Gyldig vedtak fattes med tre stemmer. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 

Styret konstituerer seg selv og peker ut sekretær og nestleder blant styrets medlemmer.

Styrets oppgave er å lede laget og dets virksomhet innenfor rammen av gjeldende vedtekter. En sentral oppgave vil i så måte være koordinering og tilrettelegging av fellestiltak og andre samarbeidstiltak i utmarka.

Styret skal blant annet:

Arrangere årsmøte, avgi årsmelding med revidert regnskap, utarbeide budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år

 Forvalte områdets utmarksressurser i samsvar med årsmøtets bestemmelser og vedtektene.

 Fremme forslag om evt. endringer av lagets retningslinjer for utnyttelse innen de ulike saksområder, herunder fremme forslag om priser på jaktkort og administrere storviltjakt.

Anmelde ulovlig jakt på lagets område.


§6 Årsmøtet.

 • Alle saker, unntatt vedtektsendringer, avgjøres med simpelt flertall. Ved vedtektsendringer kreves det 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Vedtektsendringer trer i kraft påfølgende jaktår, 1. april.
 • Ved personvalg skal det være skriftlig avstemming om et medlem ber om det.
 • Hvis et medlem ikke personlig kan møte på årsmøtet, kan hun/han gi skriftlig fullmakt til en annen person. Det er mulig å stille med en (1) fullmakt per medlem.
 • Det skal holdes årsmøte hvert år innen utgangen av februar. Rett til å delta på årsmøte har bare medlemmer eller deres fullmektig.
 • Årsmøte kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. 
 • Innkalling annonseres på grunneierlagets egen side på Facebook og ved oppslag ved Sandsøy brygge minst 2 uker før årsmøtet.
 • Årsmelding, regnskapstall og valgkomiteens innstilling legges ut på Sandsøy Grunneierlag sin hjemmeside minst en uke før årsmøtet.
 • Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret pr mail eller post senest en uke før årsmøtet.
 • Innkommende saker legges ut på lagets hjemmeside senest 5 dager før årsmøtet.
  Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det.


Årsmøtet skal:
1. Velge møteleder og 2 personer til å underskrive protokollen sammen med leder.


2. Behandle styrets årsmelding, revidert regnskap og budsjett for kommende år.


3. Treffe avgjørelse om disponering av overskudd.


4. Fastsette retningslinjer for jaktområdet.


5. Velge styreleder for 1 år.


6. Velge det antall styremedlemmer som står på valg. Styremedlemmene velges for 2 år. Dog slik at to 2 medlemmer er på valg hvert år.


7. Velge kassere for 2 år.


8. Velge to 2 varamedlemmer i nummerorden


9. Velge 2 revisorer.


10. Velge 1 medlem og ett 1 varamedlem til valgkomiteen.


12. Fastsette godtgjørelse for tillitsvalgte.


13. Behandle andre saker som er fremmet av styret eller medlemmer.

Gradert stemmerett brukes når minst en av de stemmeberettigede forlanger det. Ellers har hvert medlem en stemme. Gradert stemmerett kan ikke brukes til valg.


I de tilfeller når gradert stemmerett brukes, blir fordelingen av stemmer slik. Antall stemmer er lik antall andeler.


Fra 15 til 99 dekar -1- stemme

Fra 100 til 199 dekar -2- stemmer

Fra 200 til 299 dekar -3- stemmer

Fra 300 til 399 dekar -4-stemmer

Fra 400 til 499 dekar -5-stemmer

Fra 500 dekar -6-stemmer


§7. Valgkomite.

Valgkomiteen består 3 medlemmer, hvorav en går ut hvert år. Den som har fungert lengst er leder og går ut ved nyvalget. 

Valgkomiteen avgir innstilling til årsmøte og leder valget.

§8 Administrasjon av jakt

Småvilt inkludert ordinær jakt (ikke skadefelling) av grågås på innmark, skal administreres av grunneierlaget. Det selges jaktkort til pris fastsatt av årsmøtet.

«Bag limit» for småvilt, bruk av jakthund, bruk av ettersøkshund og regulering av jakttid bestemmes av årsmøtet.

Jaktkort må alle kjøpe om de ønsker å gå på jakt. Årskort er forbeholdt medlemmene. Det er personlig og kan ikke overdras.

 

Elgjakta administreres av styret etter de retningslinjer årsmøtet vedtar. Styret søker om fellingstillatelse og betaler fellingsavgiftene.

§9 Retten til elgjakt

Hvert medlem av laget har en jaktrett hver. Om et medlem har flere bruk, har hun/han fortsatt bare en jaktrett. Jaktretten kan ikke selges/overdras.

Alle jegere skal betale et jaktgebyr for å være med på elgjakt. Størrelsen på gebyret bestemmes av årsmøtet.

De som kan være med i jaktlaget er, i prioritert rekkefølge: 

1.        Medlemmer av grunneierlaget.

2.        Fastboende på Sandsøy.

3.        Barn/svigerbarn og barnebarn/svigerbarnebarn av fastboende på Sandsøy eller medlemmer av grunneierlaget.

4.        De som eier fritidsbolig på Sandsøy.

5. Ved behov, kan andre enn de som er listet over være med i jaktlaget.

Formålet med denne prioriteringen er et ønske om å gi de som har nær tilknytning til Sandsøy en fortrinnsrett til jakta.

De som ønsker å være med i jaktlaget må sende en skriftlig påmelding til styret inne 1. august. Påmeldinger som kommer styret i hende etter 1. august, vil også kunne komme i betraktning, men da som siste prioritet.

Styret plukker ut jegere etter overnevnte prioriteringer og gir skriftlig svar til alle innen 1. september.

Styret kan delegere arbeidet med å motta påmeldinger og utvelging av jegere til jaktleder.

Jaktlaget velger jaktleder og stedfortreder. Jaktleder er ansvarlig for alle i jaktlaget har de nødvendige papirer for storviltjakt i orden. For øvrig skal jakta utøves etter de lover og regler som gjelder storviltjakt.

 

§10 Jakt på innmark

Da Sandsøy sin utmark har mye tettvokst skog, gis det lov å jakte elg på innmark. Jegerne må av den grunn vise ekstra varsomhet ved jakt i nærheten av bolighus, og beboerne varsles der det er behov, før skuddet faller.

§11 Utbytte

 1. a. Jaktlaget skal betale for innveid elgkjøtt til grunneierlaget konto innen årsskiftet gjeldende jaktår. Hvis kjøtt må kasseres grunnet sykdom eller tidligere skade, trekkes det fra innveid kjøtt. Dette må i så fall meldes fra om til valdansvarlig.

 

b. Pris for innveid kjøtt bestemmes av årsmøtet.

 

2.    Styret skal fordele utbyttet til medlemmene innen påfølgende jaktår, 1. april. Fordeling av utbyttet skal være proporsjonalt med størrelsen på medlemmets eiendom.

a.       Medlemmene må oppgi ett kontonummer som deres del av utbyttet skal betales inn på. Hvis kontonummer ikke oppgis, vil medlemmets del av utbyttet bli tilbakeført til laget etter 3 år.

 

b.    Etter endt utbetaling av utbytte, skal det stå igjen på valdets konto, kr. 10.000, - som styret skal disponere til drift av grunneierlaget.

 

§12 Retten til å kjøpe elgkjøtt

Hvert medlem har rett til å kjøpe en avtalt mengde kjøtt til en fastsatt pris. Mengde og pris bestemmes av årsmøtet.


§13 Oppløsning og vedtektsendring.


Oppløsning av laget kan besluttes med 2/3 flertall av et årsmøte etter at det har vært foreslått på foregående ordinære årsmøte.

Vedtektsendringer kan foretas på årsmøte med 2/3 flertall.

§14 Tvister.


Alle tvister mellom laget og dets medlemmer eller mellom medlemmer innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtekter, avgjøres med bindende virkning for alle parter. (jfr. rettergangsloven kap 32) av en voldgiftsrett på tre -3- medlemmer.
Av disse velger partene en hver. Sorenskriveren velger siste medlem.

 

VIKTIG:

Vedtak om sammenslåing må ha 2/3 flertall fra medlemmer av begge lagene.

Hvis sammenslåingen blir vedtatt fortsetter møtet som (det nye) Sandsøy Grunneierlaget. Faller forslaget avsluttes møtet. Det må da i ettertid holdes ordinære årsmøter i begge lagene.

Sak 7: Før nytt felles styre velges må årsmeldinger og regnskap fra begge lagene godkjennes.

Her skal bare medlemmene fra de tidligere lagene godkjenne årsmeldingen. Dvs. Har du vært medlem i kun ett av lagene, kan du godkjenne årsmelding og regnskap i kun det laget.

Skulle det være noen medlemmer som ikke ønsker å være medlem av det nye sammenslåtte laget, er det nå mulig å melde seg ut umiddelbart på møtet. Senere utmeldinger vil følge de nye vedtektene.

Saksliste for «nye» Sandsøy Grunneierlag. 

Sak 6: Valg av nytt felles styre. Her er alle styre- og varamedlemmene på valg.

Sak 8: Forslag til arbeidsplan for 2019/2020.

(Her håper vi at forslag kommer inn.)

Sak 9: Priser for jaktkort småvilt og jaktgebyr for elg bestemmes.

Sak 10: Pris for innveid elgkjøtt bestemmes.

Sak 11: «Bag limit» for småvilt.

Sakslista kan endres fortløpende fram t.o.m. 10. april.

Hilsen

styremedlemmene i grunneierlaget og elgvaldet på Sandsøy.

Kolbjørn B. (grunneierlaget), Marith M. (grunneierlaget), Ingebjørg B. (grunneierlaget), Eirik F. (grunneierlaget), Hjalmar H. (elgvaldet), Ola (elgvaldet) og Kirsten (elgvaldet og grunneierlaget). Marit Kildal (elgvaldet) kunne ikke møte

Valdleder og webansvarlig

Kirsten Slagstad

Epost: kirsten_slagstad@hotmail.com

Mobil: 91 64 11 52

Innkalling til nytt årsmøte for 2017

Sted: Folkvang
Dato: Lørdag 25.11, 2017
Kl: 11.00
  
   
Sakslista ligger under taggen "Årsmøte saksliste".
 
Kirsten